Công nghệ kết tủa khối hóa

Công nghệ kết tủa khối hóa

Công nghệ Sodium Bentonite Reactivatetm xử lý hấp thụ cô lập hoá, và bọc rắn vô tác động hoá chất thải độc hại công nghiệp cục bộ tại nguồn phát sinh.

Liên hệ

- Công nghệ Sodium Bentonite Reactivatetm xử lý hấp thụ cô lập hoá, và bọc rắn vô tác động hoá chất thải độc hại công nghiệp cục bộ tại nguồn phát sinh.
- Qui trình cụ thể cho mỗi dòng nước thải công nghiệp để nhanh chóng và chính xác khoáng hoá, kết tủa và cô lập ra khỏi nước các chất thải độc hại
- Chất rắn phát sinh không tác động dây chuyền môi trường, khả năng chuyển dụng phụ liệu sản phẩm xây dựng, đường xá, gạch ngói, bê tông hoặc an toàn chôn lấp bãi rác
- Tái sinh nước xử dụng hoặc an toàn thải không ảnh hưởng gánh nặng hạ tầng xử lý nước thải KCN, thành phố, hoặc môi trường
- Hệ thống thiết bị xử lý nước thải gọn, nhỏ, không nhu cầu mặt bằng.